ประวัติหน่วย

 

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ประวัติหน่วย

The 1st  Medical Battalion  The 1st Division, The King's Guard  

๑ กล่าวนำความเป็นมาของหน่วย

       หลังจากประเทศไทยได้ส่งทหารไปร่วมรบกับสหประชาชาติ   ณ  ประเทศเกาหลีใต้ ในปี .. ๒๔๙๓ แล้วประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาให้การช่วยเหลือทหารต่อประเทศไทยตามโครงการที่มีชื่อย่อว่า “ เอ็มแด๊ป ” ซึ่งต่อมาในปี  .. ๒๕๐๐ สหรัฐอเมริกาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่  จัสแมก  ภายใต้การนำของพันโท พอลเอฟ ออสติน เข้ามาดำเนินการฝึกอบรมการจัดตั้ง กองพันเสนารักษ์กองพลและโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลอานันทมหิดลพร้อมกันนั้นได้มอบอุปกรณ์ในการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ๔ ชุดกองร้อยเสนารักษ์ ๑๐กองร้อย ,กองพันเสนารักษ์  แห่ง,  หน่วยเวชกรรมป้องกัน และอาคารบ้านพักต่าง อีกเป็นจำนวนมาก  ทำให้ กองทัพไทยสามารถดำเนินการจัดตั้งหน่วยสายแพทย์ เพิ่มขึ้นอีกหลายหน่วย รวมทั้ง กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์


.การจัดตั้งหน่วย

       กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กองทัพบก ที่ ๒๙๙/๒๐๘๖๓ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๐๓ โดยมีนามหน่วยในการจัดตั้งครั้งแรกว่า “ กองพันเสนารักษ์ที่ ”นามย่อพัน.สร.ที่ และมีที่ตั้งปกติอยู่ในพื้นที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี   กองพันเสนารักษ์ที่ เป็นหน่วยในบังคับบัญชาของ กองพลที่   และในการจัดตั้งหน่วยครั้งแรกนั้น  กองพันเสนารักษ์ที่ ยังขาดการบรรจุกำลังพลตามอัตราอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาหน่วยและการปกครองบังคับบัญชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองพลที่ จึงได้ฝากการบังคับบัญชาหน่วยไว้กับโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๕๘/๓๗๐๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๔ ต่อมาในปี  .. ๒๕๒๐ กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์ ได้รับการพัฒนาหน่วยและบุคลากร  สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการยุทธของ  กองพลที่ รักษาพระองค์  ได้อย่างเต็มขีดความสามารถแล้ ดังนั้น กองพลที่ รักษาพระองค์ จึงขอรับการบังคับบัญชาหน่วยกลับคืนจากโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ)  ที่  ๑๐/๒๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๐


. ที่ตั้งหน่วย     

  กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์มีที่ตั้งหน่วยปกติอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล   ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี  บริเวณพิกัด Ps ๗๙๖๔๒๘

   ในการจัดตั้งหน่วยครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๔  นั้น     กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์   ได้อาศัยตึกปฏิบัติการแพทย์ของ โรงพยาบาลอานันทมหิดล  เป็นที่ตั้ง กองร้อยกองบังคับการ  ต่อมาจึงได้เปิดที่บังคับการกองพันขึ้น เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๐๔ โดยอาศัยตึกศรีสังวาลย์ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล เช่นกัน  ต่อจากนั้นในปี  ..๒๕๐๕ จึงได้รับอาคารชั่วคราวตามโครงการช่วยเหลือทางทหาร ระหว่างไทย กับ สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยอาคาร กองบังคับการกองพัน , กองร้อยกองบังคับการ , แหล่งรวมรถ และห้องแถวข้าราชการ    แถว   ดังนั้นจึงได้ย้ายหน่วยมาปฏิบัติงานที่อาคารดังกล่าวในปีนั้น  หลังจากนั้นในปี .. ๒๕๑๒ กองทัพบกได้อนุมัติจัดงบประมาณสร้างโรงเลี้ยงทหาร ขนาดบรรจุ  ๘๐ คน และต่อมาในปี  ..๒๕๒๘ จึงได้รับอาคารกองพัน  ประเภท  กึ่งถาวร และได้เปิดอาคารดังกล่าวปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๘ โดยมี พลตรี  อิสระพงศ์  หนุนภักดี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลที่ รักษาพระองค์  ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน ดังนั้น กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์  จึงได้ใช้อาคารแห่งนั้นเป็นที่ปฏิบัติงานตั้งแต่นั้น มาตราบจนเท่าทุกวันนี้


 .  การสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์

       ในปี  .. ๒๕๑๖ กองพลที่ ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงทำให้หน่วยในบังคับบัญชาของ กองพลที่ รักษาพระองค์  ทุกหน่วยจึงได้รับนามว่า“ รักษาพระองค์ ”ต่อท้ายนามหน่วยเพิ่มเติมและหน่วยดังกล่าวมีกองพันเสนารักษ์ที่  รวมด้วย ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนมาใช้นามว่า  กองพันเสนารักษ์ที่   รักษาพระองค์  มีนามย่อว่า“ พัน.สร.ที่ รอ.”  ในปีนั้น  ต่อมาในปี  .. ๒๕๑๗   กองทัพบกได้เปลี่ยนแปลงการใช้นามว่า  “ รักษาพระองค์ ”  ต่อท้ายนามหน่วยนั้น ให้ใช้เฉพาะที่ได้รับพระราชทานให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เท่านั้น สำหรับหน่วยในบังคับบัญชาจะใช้นามว่า “ รักษาพระองค์ ”  ได้จะต้องมีนามหน่วยบังคับบัญชา ที่ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ต่อท้ายนามหน่วยของตน  จึงใช้นามว่า “ รักษาพระองค์ ” ได้ ดังนั้น  พัน.สร.ที่ รอ. จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อใหม่ว่า  “กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์ ” และมีนามย่อว่า “ พัน.สร. พล. รอ.”  มาจนตราบเท่าทุกวันนี้


.  เกียรติประวัติหน่วย

ในปี .. ๒๕๑๗  ที่ประชุมสภากลาโหมได้มีมติให้ทหารใน  กองพลที่ รักษาพระองค์ ประดับอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด (ภปร.)  ดังนั้น ในวันที่    เมษายน  ๒๕๑๗  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนา   กองพลที่ รักษาพระองค์   จึงกระทำพิธีประดับอักษรพระปรมาภิไธยย่อ  “ ภปร. ”   ให้กับข้าราชการของหน่วยใน   กองพลที่ รักษาพระองค์ ดังนั้น กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์    จึงได้รับการประดับอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ ภปร. ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  และในการประดับอักษรพระปรมาภิไธยย่อในครั้งนั้น  นอกจากจะมีนายทหารผู้ใหญ่ ใน  พล. รอ. แล้ว ยังมีนายทหารผู้ใหญ่ซึ่งเป็นนายทหารพิเศษประจำ  กองพลที่ รักษาพระองค์  ได้กรุณาให้เกียรติประดับร่วมด้วย คือ.

. พล.. กฤษณ์   สีวะรา     ผบ.ทบ.

. พล.. ประยูร     หนุนภักดี  ที่ปรึกษากองทัพบก

. พล.. ประเสริฐ   ธรรมศิริ   มทภ.


.  ประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษของหน่วย

การสถาปนาหน่วยในปี  ..๒๕๐๔  นั้น    กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์ได้กระทำพิธีเปิดอาคาร ศรีสังวาลย์  เป็นที่ปฏิบัติงาน  กองบังคับการกองพัน  ชั่วคราว ในวันที่  ๒๒  มิถุนายน๒๕๐๔  ดังนั้น ในวันที่  ๒๒  มิถุนายน    ของทุกปี     หน่วยจึงกำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย หน่วยได้กำหนดให้มีการบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสที่หน่วยได้ประดับพระปรมาภิไธยย่อ“ภปร.”ในวันสำคัญทางศาสนา,วันสำคัญของพระมหากษัตริย์  ตลอดจนโครงการพระราชดำริต่าง   ตามนโยบายของ กองพลที่ รักษาพระองค์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และเป็นกิจกรรมพิเศษของหน่วยทุกปีตลอดมา


.  การปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ

          กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์   มีหน้าที่ในการ  ให้บริการแพทย์  ระดับ กองพล ดังนั้น จึงต้องให้การสนับสนุนทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และในบางครั้ง หน่วยต้องให้การสนับสนุนต่อการฝึกพิเศษ  หรือการปฏิบัติการของ ทบ. ด้วย เช่น

- ..๒๕๑๕  จัดกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์     มว.รถยนต์พยาบาล  สนับสนุนการฝึกร่วม๒๕๑๕  (ฝร.๑๕)  ของ ทบ. ที่  . หล่มสัก  
. เพชรบูรณ์

- ..๒๕๑๖  จัดกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์     มว.รถยนต์พยาบาล  สนับสนุน  รพ.สนามที่ ในการฝึกร่วม  ๒๕๑๖    (ฝร.๑๖)    ที่ 
. เชียงคำ   . เชียงราย

- ..๒๕๒๒   ถึง   ..๒๕๒๔    จัดกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์     กองพันเสนารักษ์ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ  ตามแผนยอดฟ้า  ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่ .ปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่  ๑๖ ..๒๒   ถึง  ๒๔  มิ..๒๔  รวมเวลา   ปี  ๑๑  เดือน  ๑๕ วัน  ตามคำสั่ง ทภ.  ที่ ๙๓/๒๕๒๒ ลง  ๑๓ ..๒๒  

- ..๒๕๒๖   จัดกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์      กองร้อยเสนารักษ์  สนับสนุนกองกำลังบูรพาในการปฏิบัติภารกิจ ตามแผนป้องกันประเทศ ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่ .ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่  ๒๗ ..๒๖ ถึง  ๓๐ ..๒๗  รวมเวลา  ปี  วัน ตามคำสั่ง   ทภ.  ที่ ๔๑๖/๒๕๒๖ ลง  ๑๓ ..๒๖ 

- ..๒๕๒๙   จัดกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์      กองร้อยเสนารักษ์  สนับสนุนกองกำลังบูรพาในการปฏิบัติภารกิจ ตามแผนป้องกันประเทศ ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่ .ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่  ๒๙ ..๒๙ ถึง  ..๓๐ รวมเวลา ปี  วัน ตามคำสั่ง   ทภ.  ที่ ๔๘๐/๒๕๒๙ ลง  ๑๖ ..๒๙  


.  รายนามผู้บังคับบัญชา  และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

   กองพันเสนารักษ์ที่ กองพลที่ รักษาพระองค์  เป็นหน่วยทหารแพทย์ และมีผู้บังคับกองพันตั้งแต่เริ่มจัดตั้งในปี  .. ๒๕๐๔ ดังต่อไปนี้.-

       . ..บุญรอ   ถิรพร      ๒๕๐๕ -   ๒๕๑๐

       . ..ปิยะ    อภิชาตนนท์    ๒๕๑๐  -   ๒๕๑๒

       . ..จรูญ     นารถาพงษ์   ๒๕๑๒ -   ๒๕๑๓

       . ..ปิยะ     อภิชาตนนท์    ๒๕๑๓  -   ๒๕๑๗

       . ..ประเทือง   เพ็ชรบุตร     ๒๕๑๗  -   ๒๕๒๐

       . ..โสฬส    พูนไชย     ๒๕๒๐  -   ๒๕๒๑

       . ..ปรีชา    เรืองเดช    ๒๕๒๑  -   ๒๕๒๔

       . ..อนนท์     นอบไทย     ๒๕๒๔  -   ๒๕๒๕

       . ..เสถียร     มีลาภ      ๒๕๔๕  -   ๒๕๓๐

       ๑๐. ..รณวิทย์   อุปถัมภ์นรากร   ๒๕๓๐   ๒๕๓๕ 

       ๑๑. ..สายัณห์    สวัสดิ์ศรี     ๒๕๓๕ -   ๒๕๓๘

       ๑๒. ..วุฒิไชย    อิศระ      ๒๕๓๘ -   ๒๕๓๘

       ๑๓. ..นิมิตร์     สะโมทาน  ๒๕๓๙  -   ๒๕๔๖

       ๑๔. ..นพรัตน์     เรืองวงศ์โรจน์  ๒๕๔๖  -   ๒๕๔๘

       ๑๕. ..พฤฒิชัย    บุริยเมธากุล   ๒๕๔๘  -   ๒๕๕๐

       ๑๖. ..เอนกพงษ์    หิรัญญลาวัลย์ ๒๕๕๑   -   ๒๕๕๗  

       ๑๗. พ.ท.เฉลิมลักษณ์         มหิพันธ์           ๒๕๕๗   -   ๒๕๖๐

       ๑๘. พ.ท.พฤกษพงษ์ สุขพฤกษ์   ๒๕๖๐ -   ปัจจุบัน

.


MEDICAL1KG.THT.IN

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 35 หมู่ 6 ถนนพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

The 1st Medical Battalion The 1st Division, The King's Guard
35 Village No"6, Pichai Dab Hak Road, Khaoamyod Sub-district, Mueang District, Lopburi Province Thailand 15000
036-785919 ทบ. 38149, 38322