ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ // 1st Medical Battalion 1st Division, King's Guard // Not for Self, But Others

  
 

 

  พ.ท.พฤกษพงศ์  สุขพฤกษ์
ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

  

 

 
  

 พ.ต.อำนวย  อุดมพืชน์
รองผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

  
  

 
  

 พ.ต.สมชาย  ภิญญวัย
นายทหารยุทธการและการข่าว กองพันเสนารักษ์ที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

  
    

ร.อ.สามารถ  เปลี่ยนมา
ผบ.ร้อย.บกฯ

  พ.ต.สมชาย  ภิญญวัย
ผบ.ร้อย สร.๑ฯ.

 ร.อ.สุจินต์  รักใคร่
ผบ.ร้อย.สร.๒,๓ฯ

 ร.อ.นนทพัทธ์ คำนนท์
ผบ.ร้อย สร.สน.ฯ

    

 ร.ท.ณัฐพล  พลสงคราม
นายทหารพยาบาล

 พ.ต.ราเมศ  ช่วยประคอง
นายทหารฝ่ายธุรการฯ

ร.อ.พนม  เชตุวัน
นายทหารส่งกำลังบำรุง

  พ.ต.บุญรอด  วงษ์เล็ก
นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน

    
 ร.ท.เอนก  โพยประโคน
ผช.ฝกร.ฯ
ร.ท.เดชบดินทร์  กล่อมเกลา
นายทหารการข่าวฯ
 ร.ต.นเรศ  แดงมิน
นายทหารฝ่ายการเงิน 

    
 ร.ต.วิเชียร  จันทร์ขำ
นายทหารชำนาญงาน 
 ร.ต.สมเดช  จันทร์เพ็ชร์
นายทหารชำนาญงาน 
  
    

MEDICAL1KG.THT.IN

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 35 หมู่ 6 ถนนพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

The 1st Medical Battalion The 1st Division, The King's Guard
35 Village No"6, Pichai Dab Hak Road, Khaoamyod Sub-district, Mueang District, Lopburi Province Thailand 15000
036-785919 ทบ. 38149, 38322