ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ // 1st Medical Battalion 1st Division, King's Guard // Not for Self, But Others
 

ภารกิจการจัดหน่วย 

พัน.สร.1 พล.1 รอ.

กองทัพบกไทย

อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์

หมายเลข  8 - 35  (29 ม.ค.24)  เริ่มใช้เมื่อ  23 ม.ค.33

วิสัยทัศน์

ONE OF THE BEST MEDICAL BATTALION IN ASEAN

ภารกิจ

ภารกิจ ให้การบริการเสนารักษ์ระดับกองพล โดยการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ การรักษาพยาบาลการซ่อมบำรุงเวชบริภัณฑ์ขั้นหน่วย  และการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  ให้แก่หน่วยเสนารักษ์ต่าง ๆในกองพล

ขีดความสามารถ

1 จัดตั้งและดำเนินการที่พยาบาลกองพลได้  4   แห่ง  สามารถรับผู้ป่วยเจ็บไว้รักษาพยาบาล

ได้  ๓๒๐  คน  และอาจขยายให้รับไว้รักษาพยาบาลได้ชั่วคราวในกรณีจำเป็น  480  คน

2 ทำการตรวจรักษาโรคทั้งทางอายุรกรรม   ศัลยกรรม   และทันตกรรม

3 ทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากที่พยาบาลต่าง ๆ  ในกองพล มายังที่พยาบาลกองพล

4 ทำการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ให้แก่หน่วยเสนารักษ์ต่าง ๆ ของกองพล

5. ทำการซ่อมบำรุงเวชภัณฑ์ขั้นหน่วย

6 เคลื่อนที่ด้วยตนเอง  100   เปอร์เซ็นต์

การแบ่งมอบ

จัดเป็นหน่วยในอัตราของกรมสนับสนุน  1  กองพัน ต่อ 1  กรมสนับสนุน


 
  

MEDICAL1KG.THT.IN

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 35 หมู่ 6 ถนนพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

The 1st Medical Battalion The 1st Division, The King's Guard
35 Village No"6, Pichai Dab Hak Road, Khaoamyod Sub-district, Mueang District, Lopburi Province Thailand 15000
036-785919 ทบ. 38149, 38322